|
شما قبلا به این مطلب رای داده اید
0 0 بازدید 0 نظر
بررسی نقش ارتباطات گرافیکی در جذب مخاطبان روابط عمومی

نتایج تحقیق نشان داد که ارتباطات گرافیکی در انتقال پیام و جذب آن توسط مخاطبان نقش موثرتری دارد. جذابیت، یکی از ابزارهای رسانه‌ها برای تأثیرگذاری است. به طوری که همه رسانه ها در تلاش هستند تا با ایجاد جذابیت بر رقبای خودشان غلبه کنند. اما نکته مهم این است که شیوه ایجاد جذابیت، گویای هویت و شناسنامه یک رسانه است. گرافیک تصویری ابزاری مهم برای ایجاد ذهنیت های معین در افراد و گروهها و محیا ساختن شرایط برای رسیدن به اهدافی مشخص است و کاربرد آن به عنوان وسیله ای تکمیلی برای تبلیغات حائز اهمیت است.

 کاوشگران روابط عمومی – محمد جواد محسن زاده- کارشناس ارشد ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی:نقش ارتباطات گرافیکی در جذب مخاطبان روابط عمومی فرمانداری شهرستان بهارستان

         

چکیده

ارتباطات گرافیکی با تکیه بر درک بالاتر داده های فراهم آمده به کاربران کمک می کند تا میزان بهره وری در دریافت و ارزیابی اطلاعات را افزایش دهند و نقش مؤثری را در روابط عمومی دارد.

تحقیق حاضر با هدف بررسی و شناخت نقش ارتباطات گرافیکی در انتقال پیام و جذب آن توسط مخاطبان روابط عمومی فرمانداری شهرستان بهارستان انجام شده است.

روش تحقیق بصورت توصیفی و پیمایشی می باشد جامعه آماری شامل 256 نفر از کارمندان فرمانداری شهرستان بهارستان، اعضای شورای هماهنگی روابط عمومی‌های ادارات شهرستان بهارستان و ارباب رجوع مراجعه کننده به فرمانداری بوده است. با توجه به جدول مورگان نمونه آماری تحقیق، 154 نفر می باشند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند و بوسیله پرسشنامه 21 گویه ای مورد سنجش قرار گرفتد. ضریب آلفای کرنباخ برای پرسشنامه برابر با 0.843 بوده است.

داده های تحقیق بوسیله نرم افزار SPSS مورد بررسی قرار گرفتند یافته های تحقیق نشان می دهد مقدار آمار خی دو برای سوالات تحقیق در سطح (0.05p< ) معنادار بوده و طرح های گرافیکی در ترغیب مخاطبان روابط عمومی، در تشویق مخاطبان روابط عمومی و در اقناع پیام های روابط عمومی بطور معناداری تأثیرگذار بوده است.

به نظر می رسد ارتباطات گرافیکی‌های به جزئی جدایی‌ناپذیر از راهبرد روابط‌عمومی‌ها تبدیل شده که در انجام وظایف روابط عمومی، بخشی را به این نوع ارتباط اختصاص داده شده، بخشی که در حوزه‌های اطلاع‌رسانی، آموزش، تبلیغ، انتشار نتایج نظرسنجی و...، روابط‌عمومی‌ها و سازمان‌ها را یاری می‌رساند.


واژگان کلیدی:
ارتباطات گرافیکی(تصویری)، مخاطبان، روابط عمومی


مقدمه

ارتباطات و ارتباط متقابل همیشه یکی از دغدغه های بشر در همه ی عصر ها بوده است. رسانه ها همواره در طول تاریخ حیات خود کوشیده اند با بهره گیری از انواع ابزارها و روش ها، به ارائه اطلاعات و اخبار اقدام کنند تا ضمن انجام وظایف اصلی خود، موجب جلب و جذب بیشتر مخاطبان را با هدف ادامه بقای خود فراهم کنند. در قرون اخیر رسانه ها و مطبوعات همیشه در صدد ارتباطی  مفهومی و معنایی با تکیه بر تصویر بر مخاطب بوده اند و کوشیده اند تا با راه حلی ارتباط خود را با مخاطب در جای جای پهنای گیتی حفظ نموده وروز بروز محکم ترو وسیع تر نمایند.

حال سوال مطرح شده اینجاست که بشر قرن 21 برای ارتباطی سریع وبا انتقال درست مفهوم، از چه راهکارهایی بهره می برد تا با ساختن بستری رسانه ای، همه ی سلیقه ها و مخاطبان خود را راضی و هم سو با فکر خود کند؟ تحقیق حاضر در نظر دارد تا نقش ارتباطات گرافیکی در انتقال پیام و جذب آن توسط مخاطبان روابط عمومی فرمانداری شهرستان بهارستان را مورد بررسی قرار دهد.

بیان مسئله

با گسترش دانش‌های نظری سازمانی از یک سو و توسعه دانش بازاریابی، گرافیک و تبلیغات از سوی دیگر، مدیران و کارشناسان روابط عمومی سازمان ها به استفاده از دستاوردهای دانش مدیریت گرافیک و تبلیغات در ایفای نقش خود، در ایجاد جذابیت و اثربخشی پیام ها به مخاطبان روی آورده‌اند. در عصر حاضر مهم‌ترین ابزارهای روابط عمومی و درجه تأثیرگذاری آن، نوع ارتباط و میزان اثرگذاری بر روی مخاطب می‌باشد. حال آشنایی کارشناسان روابط عمومی نسبت به مقوله گرافیک جهت تأثیرگذاری در افکار عمومی و پوشش تبلیغاتی نقش غیرقابل انکاری دارد.(داور پناه، 1386، 173).

ارتباطات و طراحی گرافیک از ملزومات پیام رسانی در روزگار ما است و در جوامع پیشرفته، در همه زمینه ها و زوایای زندگی، حضوری محسوس دارد. گرافیک محیطی، از یک سو بخش مهمی از محیط و اشیاء پیرامون خود را برمبنای معیارها و الگوهای زیبایی شناختی گرافیک شکل می دهد و از سوی دیگر، به واسطة زبان گرافیک با محیط و اشیا و انسانهای دیگر گفتگو و ارتباط برقرار می کند. بدین گونه گرافیک محیطی «خانة وجود » بشر جدید را شکل داده و می آراید و به مثابه زبان تصویری مشترک، در داد و ستدها و مبادلات فرهنگی و تجاری، نه فقط در جامع های خاص بلکه بین جوامع مختلف، به کار گرفته می شود از این رو آشنایی با فرهنگ جامعه و شناخت هنجارها، ارزشها، آداب و رسوم و قوانین آن، بیشترین اهمیت را در طراحی ارتباطات گرافیکی دارد. وقتی طراح با فرهنگ و روحیات مردم جامعه آشنایی عمیقی داشته باشد به آسانی می تواند، با بیانی روشن و آشنا، ارتباط ساده و عمیقی را با مخاطب برقرار کند.

در دنیایی که ارتباط تصویری بخش بزرگی از زندگی روزانه مردم را بخود اختصاص داده است، جلب توجه مخاطب به پیام مورد نظر نیازمند شناخت تخصصی می‌باشد چرا که مردم به چیزی توجه می‌کنند که نسبت به آن کنجکاو شوند. یکی از شگردهایی که بواسطه آن می‌توان به این منظور دست یافت استفاده از ارتباطات گرافیکی است.

امروزه ارتباطات گرافیکی (غیرکلامی) در حوزه روابط عمومی به یک موضوع مهم و اساسی در تبلیغ کالا و خدمات و همچنین ارائه مفاهیم به مخاطب تبدیل شده است. راهکارهای مورد استفاده در این زمینه برای جذب مخاطبان برهم زدن عادات دیداری و ادراکات بصری مخاطب که در او احساس شگفتی و حیرت ایجاد کرده و مشتاق به دیدن و مشارکت در ارتباط می‌نماید.

در واقع ارتباطات گرافیکی با تکیه بر درک بالاتر داده‌های فراهم آمده به کاربران کمک می‌کند تا میزان بهره وری در دریافت و ارزیابی اطلاعات را افزایش دهند.

در این راستا هدف اساسی این پژوهش، شناخت نقش ارتباطات گرافیکی در انتقال پیام و جذب (ترغیب، تشویق و اقناع) آن توسط مخاطبان روابط عمومی فرمانداری شهرستان بهارستان است.

اهداف تحقیق

در این تحقیق سه هدف، شامل یک هدف اصلی و دو هدف فرعی بررسی شد.

هدف اصلی: شناخت نقش ارتباطات گرافیکی در انتقال پیام و جذب آن توسط مخاطبان روابط عمومی فرمانداری شهرستان بهارستان.

اهداف فرعی: شناخت مفاهیم نظری ارتباط و گرافیک؛ تبیین کارکردهای ارتباطات تصویری در انتقال پیام جهت تحقق اهداف سازمان

اهمیت تحقیق

  مزایای خدمات نامحسوس می‌تواند به طور مؤثری با مصرف کنندگان توسط مرتبط ساختن خدمات با تجربه زندگی آنها ارتباط برقرار نماید (میتال ، 1999: 100). بنابراین چالش واقعی برای تبلیغات خدماتی چگونگی تسخیر و جذب این گونه تجربیات ذهنی و فردی به طور موثر و اثربخش می‌باشد. میتال (1999) بیان می‌کند که به منظور تسخیر مؤثر تجربیات ذهنی، تبلیغات باید پر شور و نشاط، قوی، واقعی و نهایتاً ارزشمند باشد. منظور از ارزشمند بودن این است که تجربیات زندگی با اهمیت، مثبت و انگیزشی می‌باشند.

تبلیغات و ارتباطات گرافیکی از مؤثرترین وسایلی است که می توان به وسیله آن مخاطبان را جذب کرد. در تمامی سطوح بازاریابی، تبلیغات گرافیکی به عنوان یکی از اجزای اصلی ایجاد تصویر از برند  شناسایی شده است. در جهان امروز بدون گرافیک نمی توان زندگی کرد. ازآن جهت که رسانه ها و مطبوعات و همه‌ی ساختار رسانه ای بر این تلاش اند تا از طریق گرافیک و اهداف خود را که همانا جذب سلیقه مخاطب، جهت دادن به فکر مخاطبان رسانه، و حتی ساخت یک هنجار برای تعیین روش زندگی مخاطب خود نیز می باشد، مورد اهمیت بوده و این اهداف از طریق متن و ادغام تصویر و گرافیک در چنین عصری امکان پذیر است.

اهمیت موضوع تحقیق در به چالش کشیدن ذهن مخاطبان و درگیر نمودن آنها با موضوعات مرتبط و میران تأثیرگذاری گرافیک در جذب و ماندگاری پیام بر ذهن مخاطب می باشد.

تبلیغات یکی از مؤثرترین وسایلی است که میتوان به وسیلة آن مخاطبان را جذب کرد(ساعی و همکاران،1389: 71) تبلیغات، انتظارات مشتریان را با دادن وعده‌هایی در مورد محصولات و خدمات بالا می‌برد. زمانی که این وعده ها محقق نشوند مشتریان دارای تجربیات ضعیفی می‌باشند بنابراین زمانی که تبلیغات، انتظارات مشتریان را بالا می‌برد به منظور ایجاد یک تجربه مشتری عالی، باید تجربه مشتری فراتر از انتظارات آنها باشد. یک تجربه خوب به وضوح خلاصه ساده ای از روابط بین تبلیغات و تجربه مشتری را نشان می‌دهد. اگر شرکت ها برای تبلیغاتشان هزینه صرف نمایند و انتظارات مشتریان را افزایش دهند اما بر روی تجربیات مشتری سرمایه گذاری نکنند، آنها باید ریسک سرمایه گذاری در ارائه یک تجربه مشتری ضعیف را قبول نمایند. (اسینگا  و همکاران، 2011: 28).

ضرورت تحقیق

با نگاهی به روزنامه های منتشره می بینیم که استفاده از عناصر گرافیکی همچون تصاویر، رنگ و استفاده از هنر صفحه آرایی در روزنامه نگاری نوین در انتقال پیام و جذب مخاطب بسیار تأثیرگذار است به طوری که گرافیک، کار یک کتاب را می کند؛ وقتی در زمان جام جهانی فوتبال یک طراحِ کاریکاتوریست، کاریکاتوری از نقشه ایران را می کشد که در حال شوت کردن توپ می باشد، نشان‌دهنده این است که مردم ایران مشغول تماشای فوتبال هستند و تب و تاب فوتبال همه مردم را به خود مشغول کرده است که این پیام اگر بخواهد در قالب متن کتاب به مخاطب منتقل شود شاید نیاز به نوشتن بیش از 20 صفحه مطلب داشته باشد.

از لحاظ روان شناسی، مخاطب عکس و تصویر را زودتر از متن مشاهده کرده و درک می کند. شما وقتی می خواهید روزنامه یا مجله ای را خریداری کنید، معمولا در نگاه اول به تصاویر آن خیره می‌شوید نه نوشته هایش که این موضوع؛ نشان دهندة تأثیرگذاری ارتباطات گرافیکی بر مخاطب می‌باشد.

لذا با توجه به مطالب فوق بررسی شناخت نقش ارتباطات گرافیکی در انتقال پیام و جذب آن توسط مخاطبان ضروری به نظر می‌رسد.

فرضیات تحقیق

به نظر می رسد ارتباطات گرافیکی در انتقال پیام به مخاطبان  نقش موثری ایفا کند.

به نظر می رسد استفاده از ارتباطات گرافیکی در قالب گرافیک خبری و اطلاع رسان می‌تواند با ایجاد جذابیت‌های تصویری، اطلاعات و اخبار و موارد تبلیغاتی منتشر شده از سوی روابط عمومی ها را برای مخاطبان جذابتر کند.

چارچوب نظری تحقیق

در این تحقیق از نظریه های ارتباطی اشاعه و نوآوری اورت.ام. راجرز و  تبلیغات به مثابه گفتمان دانش ـ قدرت میشل فوکو همچنین نقش‌های اجتماعی ارتباطات هارولد لاسول و چارلز رایت، نقش وسایل ارتباط جمعی ویلبر شرام و نقش ارتباطات گرافیکی برای تبیین علمی پژوهش استفاده شده است.

نظریه ارتباطی اشاعه و نوآوری اورت.ام. راجرز: به اعتقاد متفکران حوزه نوسازی روانی به خصوص راجرز و همکارانش مقابله و برخورد با امری نو دارای مکانیزمی است که متاثر از عوامل گوناگونی است. فنآوری‏های ارتباطی و اطلاعاتی به عنوان ابزاری نو، هم کارکرد ارتباطی و هم کارکردهای دیگری از قبیل آموزشی، اطلاع‌رسانی و غیره دارند.  با توجه به تبیین نظریه‏های نشر، این فنآوری‏ها می‏توانند تغییرات و واکنش‏هایی را در جامعه روستایی داشته باشد.  همانگونه که ورود فنآوری‏هایی نظیر رادیو، تلویزیون و اداوت کشاورزی در این جامعه داشته است.

راجرز با این هدف دست به مطالعه نشر نوآوری می‏زند که معتقد است، اگر چه حقیقت دارد که ما بیش از هر زمان دیگری در عصر تغییر زندگی می‏کنیم اما ساختار نظام اجتماعی و ویژگی‏های فردی غالبا مانع نشر نوآوری‏ها می‏شود.  فعالیت‏های ما در زمینه آموزش، کشاورزی، پزشکی، صنعت و مانند آنها، غالبا بدون بهره‏گیری از مزایای آخرین دانسته‏های پژوهش جاری است.(راجرزترجمه کرمی و فنایی،1369: 73).

تبلیغات به مثابه گفتمان دانش ـ قدرت میشل فوکو: تشبیه تبلیغات به عنوان یک رژیم حقیقت ـ قدرت همزمان هم می‌تواند محدودکننده و هم فراهم کننده یک توصیف از تبلیغات باشد و محدودکننده به این دلیل که احتمالا نگاه‌ها را تنها به سوی جنبه‌های سرکوبگر و محدودکننده آن می‌کشاند.اگرچه این جنبه ها همواره در تبلیغات حضور دارند و کارکرد اصلی را در نظام تبلغات معاصر دارند.(فوکو، ترجمه سرخوش،1392: 36). امروزه تبلیغات را دیگر صرفا نمی‌توان به عنوان یک ابزار به شمار آورد که منبع تبلیغ از آن برای معرفی و عرضه محصول(اعم از مادی و غیرمادی)خود با هدف‌های تاثیر(اعم از شناختی، عاطفی و رفتاری در سطوح مختلف)به مخاطب باشد.نیست.

نقش‌های اجتماعی ارتباطات: نظریه‌های مربوط به نقشهای اجتماعی و کارکردهای ارتباطات پس از جنگ جهانی دوم در دیدگاه‌های مطالعاتی و تحقیقاتی ارتباطی، تأثیرهای خاصی به جا گذاشتنه اند. تعریف و طبقه بندی دقیق نقشهای اجتماعی ارتباطات، برای نخستین بار از سوی هارولدلا سول، محقق معروف آمریکایی در مقاله ای که در سال 1948 در این باره نوشت(لاسول ،1975)، صورت گرفت. وی در این مقاله، سه نقش اساسیِ نظارت بر محیط (نقش خبری)، ایجاد و توسعۀ همبستگی‌های اجتماعی (نقش تشریحی) و انتقال میراث فرهنگی (نقش آموزشی)، برای وسایل ارتباط جمعی در نظر گرفت. چند سال بعد، چارلز رایت، محقق آمریکایی، نقش اجتماعی دیگری در مورد ایجاد سرگرمی (نقش تفریحی)، به نقشهای قبل اضافه کرد.(براسونال ،1948: 93).

بر اثر توجه خاصی که در مطالعات «فراگرد ارتباط»  به دریافت کنندگان پیام شده است، مفهوم «همگرایی»، که معرف استنباطها و ادراکهای مشترک افراد در مورد موضوعها و مسائل معین است نیز اهمیت خاص یافته است. با تکیه بر این مفهوم، گفته می‌شود که هر چه میزان همگرایی افراد بیشتر باشد، جریان ارتباط بین آنها مؤثرتر می‌شود.(محسنیان راد،1390: 91).

نقش وسایل ارتباط جمعی: امروزه عمده ترین نقش های وسایل ارتباط جمعی عبارتند از: فرهنگ سازی، آموزش، خبر، اطلاع رسانی، گذران اوقات فراغت و ایجاد مشارکت اجتماعی.

دکتر سید محمد دادگران در کتاب مبانی ارتباط جمعی در تبیین نقش وسایل ارتباط جمعی آورده است:

ویلبرام شرام بر اساس پژوهش های بی شمارش درمورد نقش وسایل ارتباط جمعی درجهان سوم می گوید: «ترغیب مردم در کشورهای درحال توسعه به تصمیم گیری پیرامون توسعه، زمینه دادن به آنها برای مشارکت موثر ، تسریع و هماهنگ کردن تحولات مورد نظر همچنین تحقق توسعه اجتماعی با بسط آموزش و اطلاعات و تأثیرپذیری از طریق وسایل ارتباط جمعی و توسعه فرهنگی و اقتصادی محقق می شود.» (دادگران، 1391: 105 ـ 164)

از سایر وظایف و نقش های وسایل ارتباط جمعی می توان به برقراری ارتباط پویا و زنده با پیامگیران، حفظ تنوع و تازگی در تولیدات فرهنگی، فکری، سیاسی و عرضه اندیشه های نوین همچنین حراست از محیط، ایجاد همبستگی میان اجزای جامعه و انتقال میراث های فرهنگی از نسلی به نسل دیگر نام برد.

نقش ارتباطات گرافیکی: نقش در مقابل انتظار است؛ وظایفی محول می شود به آدم، سازمانی ایجاد انتظار می کند که بداند وظایف به درستی انجام شده یا نه؟ارتباط گرافیکی در دنیای مدرن امروز، واسطه ای برای پیوند جامعه و هنر می باشد.

آثار ارتباطات گرافیک امروزه همه جا در زندگی ما پیوند خورده و کاربرد دارند. طراحی‌ اسکناس‌ها، آرم‌های مختلف، تابلوهای راهنمایی، بروشورها، عکاسی و... شبیه به اکسیژنی شده‌اند که تا زمانی که حضور دارند و تنفس می کنیم، متوجه نقش حیاتی آنها نمی‌شویم.

ایجاد و توسعه رشته آموزشی ارتباط تصویری (گرافیک) در مقاطع مختلف تحصیلی، تاسیس انجمن صنفی طراحان و فعالیت مؤثر هنرمندان این رشته در سطوح مختلف جامعه نشان می‌دهد که هنر گرافیک می‌تواند بیشتر از یک کتاب هزارتیراژی یا یک شعر در میان مردم نقش خود را پیدا کند و همگانی باشد.

در عصر حاضر در صنعت روزنامه نگاری بیشتر از تصاویر و رنگ ها که عناصری از ارتباط تصویری هستند، استفاده می‌شود.

در هنگامه جام جهانی فوتبال، یک طراح کاریکاتوریست، کاریکاتوری از نقشه ایران را می کشد که توپ را شوت می‌کند. این کاریکاتور بیانگر این معناست که مردم ایران مشغول تماشای فوتبال هستند و تب و تاب فوتبال، جامعه را به خود مشغول کرده است. این پیام اگر بخواهد در قالب متن کتاب به مخاطب منتقل شود شاید نیاز به نوشتن بیش از 20 صفحه مطلب باشد اما در قالب یک کاریکاتور با برقراری ارتباط غیرکلامی و از نوع گرافیکی، بیشتر تأثیر گذاشته و نقش موثرتری در انتقال پیام و جذب مخاطب را دارد.

مثالی دیگر: وقتی در خیابان هستید به تابلوها خوب نگاه کنید. تابلوی اول از وجود یک رستوران خبر می دهد. تابلوی دوم مکان یک باجه پست را نشان می‌دهد و تابلوی سوم می‌گوید که آنجا یک جایگاه سوخت‌رسانی است. البته این اطلاعات به زبان نوشتاری بیان نشده است؛ چراکه امروزه گرافیک زبان تصویری است که با ساخت علائم و نشانه‌ها در هواپیما، جاده‌ها و هتل‌ها پیام‌ها را سریع‌تر انتقال می‌دهد.

امروزه با وجود بیش از صد زبان و 5 هزار گویش، نمی‌توان برای معرفی مراکز و مکان‌های مختلف از زبان نوشتاری استفاده کرد. بلکه این زبان تصویری است که با ساخت علائم و نشانه‌ها‌ در هواپیماها، جاده‌ها و هتل‌ها، پیام‌ها را سریعتر انتقال می‌دهد.

البته نباید تصور کرد که زبان تصویری یا به عبارت دیگر ارتباط تصویری، تنها به ساخت علائم و سمبل‌های تصویری می‌پردازد بلکه هنر ارتباط تصویری حیطه بسیار وسیعی را در بر‌می‌گیرد که از آن جمله می‌توان به نوشتن زیبای کلمات، رسم منحنی و نمونه‌های آماری، تهیه آگهی مطبوعاتی و پوستر، صفحه‌آرایی و ده‌ها مورد دیگر اشاره کرد. حتی در این زمینه گرافیک پا را نیز فراتر گذاشته و در سینما و تلویزیون نیز کاربرد دارد.

روابط عمومی به مثابه زبان یک سازمان، وظیفه بیان و اعلان کارکردهای ذاتی و تبعی آن فرد حقوقی را در سرلوحه وظایف خود دارد و به خدمت گرفتن تمامی شیوه‌های رایج در بیان هنری پیام برای واگویه مستقیم یا غیرمستقیم پیام با عنایت به موقعیت‌های زمانی و مکانی، هنری است که مدیران موفق روابط عمومی را از دیگر همکارانشان جدا می‌سازد.

به نظر می رسد استفاده از ارتباطات تصویری بخصوص گرافیک خبری و اطلاع رسان می تواند با ایجاد جذابیتهای تصویری، اطلاعات و اخبار منتشر شده از سوی روابط عمومی را برای اطلاع مخاطبان، جذابتر کند.

نتیجه گیری از نظریه های ارتباطات

طبق نظریه های مورد بحث در تحقیق، ارتباطات گرافیکی نقش موثر و کارآمدی در انتقال پیام های روابط عمومی و جذب آن توسط سلیقه‌های مختلف ایفا می‌کنند.

با توجه به به اعتقاد متفکران حوزه نوسازی روانی به خصوص راجرز و همکارانش مقابله و برخورد با امری نو دارای مکانیزمی است که متاثر از عوامل گوناگونی است. اندیشه‌های نو توسط افراد در درجات مختلف پذیرش می شوند و ارتباط گرافیکی با ترکیب دانش، مهارت و نگرش های مختلف، معنا و محتوای ذهن و افکار جدید را در قالب پیام‌های مختلف نمادین، رموز و نشانه های قراردادی از طریق رسانه به مخاطبین منتقل می کند.

فوکو به گفتمان قدرت معتقد است و در جامعه مردم را بازیگران حاکمان می داند. به طوری که یک عده معدود مشغول تماشای بازی و تئاتر عموم مردم طبق برنامه و سلیقه و بازیگردانی خودشان هستند. در صورتی که در زمان های گذشته سیاه چال هایی بود که افرادی در آن زندگانی بودند و از نور و روشنایی محروم بودند اما امروز افراد در جامعه زندانی ناظران هستند که به آن نظام سراسر بین در گفتمان زندان ها گفته می‌شود و هم اکنون تبلیغات و ارتباط گرافیکی نقشِ گفتمان دانش و قدرت را در انتقال پیام، تأثیرگذاری، تشویق و ترغیب و اقناع مخاطب را دارد.

با واکاوی نظریه‌های مربوط به نقشهای اجتماعی و کارکردهای ارتباطات، ارتباطاتِ گرافیکی از مهم ترین عناصر تأثیرگذار و نقش آفرین در ساختار اجتماعی جوامع و توجه مخاطبین به پیام های رسانه ای، در ایفای نقش‌های مرتبط با توسعه همبستگی اجتماعی و همگرایی افراد، انتقال میراث فرهنگی، آگاهی بخشی و سرگرمی با حفظ تنوع و تازگی در تولیدات فرهنگی، تبلیغی و هنری دارد.

ارتباط گرافیکی در دنیای مدرن امروز، واسطه ای برای پیوند جامعه و هنر می باشد.

روابط عمومی به مثابه زبان یک سازمان، وظیفه بیان و اعلان کارکردهای ذاتی و تبعی آن فرد حقوقی را در سرلوحه وظایف خود دارد و به خدمت گرفتن تمامی شیوه‌های رایج در بیان هنری پیام برای واگویه مستقیم یا غیرمستقیم پیام با عنایت به موقعیت‌های زمانی و مکانی، هنری است که مدیران موفق روابط عمومی را از دیگر همکارانشان جدا می‌سازد.

بر این اساس، استفاده از ارتباطات تصویری بخصوص گرافیک خبری و اطلاع رسان می تواند با ایجاد جذابیتهای تصویری، اطلاعات و اخبار منتشر شده از سوی روابط عمومی را برای اطلاع مخاطبان، جذابتر کند.

روش تحقیق

نظر به این‌که پژوهش حاضر به منظور کشف داده‌ها و یا اطلاعاتی است که از طریق  آنها می‌توان روابط بین متغیرها را مورد بحث قرار داد و از طرفی محقق هیچگونه دخالتی در مورد آنچه که هست، ننموده و با جمع‌‌آوری اطلاعات به کشف عقاید، ارداکات و ترجیحات پرداخته است لذا از نوع پیمایشی است و از نظر شیوه گردآوری داده‌ها از نوع کمی و از طریق مدل پرسشنامه کتبی بسته ‌است.

جامعه آماری

با توجه به این مطلب که در این پژوهش درصدد بررسی نقش ارتباطات گرافیکی در انتقال پیام و جذب آن توسط مخاطبان روابط عمومی فرمانداری شهرستان بهارستان ‌می‌باشیم لذا جامعه ی آماری‌‌، شامل 256 نفر از کارمندان فرمانداری شهرستان بهارستان، اعضای شورای هماهنگی روابط عمومی‌های ادارات شهرستان بهارستان و ارباب رجوع مراجعه کننده به فرمانداری ‌می‌باشند.

حجم نمونه و روش اندازه گیری

نمونه آماری به بخشی از جامعه آماری گفته میشود که معرف یا نماینده آن باشد، و همه ویژگی‌های جامعه را که از لحاظ موضوع پژوهش مهم است، به تناسب دارا باشد. حجم نمونه تحقیق حاضر با توجه به جدول مورگان برابر با 154 نفر می‌باشد که از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شد.

جدول شماره 1. جامعه و نمونه تحقیق به تناسب هر طبقه

طبق جدول مورگان از مجموع جامعه آماری 256 نفر می بایست 154 نفر مورد نمونه گیری قرار می گرفتند که حجم نمونه به صورت گردشی و تناسبی ده تا ده تا، به نسبتِ مجموع جامعه آماری انتخاب شدند.

ابزار اندازه گیری

ابزار اندازه گیری در این طرح پژوهشی پرسشنامه بوده است. در این پژوهش سه سؤال مورد بررسی قرار گرفت که سعی شد در طراحی این سئوالات فرضیه های طرح شده سنجیده شود. این پرسشنامه با استفاده از طیفِ  4 گزینه ای سنجیده شده است. پرسشنامه مذکور شامل 21 سئوال به شرح ذیل بود:

جدول 2. توزیع گویه‌های پرسشنامه با توجه به سوال‌های تحقیق

سوال ها

گویه ها

سوال اول تحقیق

1 الی 6

سوال دوم تحقیق

7 الی12

سوال سوم تحقیق

13 الی 21

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی: برای آنکه یک روش روایی داشته باشد باید دارای اعتبار نیز باشد. موضوع واقعی حاکم بر کیفیت پرسشنامه، اندازه‌گیری اعتبار و روایی آن است، روایی پرسشنامه، توافق بین نمره آزمون با صفت یا خصیصه‌ای که آزمون برای اندازه‌گیری آن ساخته شده است را نشان می‌دهد. (گال و همکاران، 1382: 87) در تحقیق حاضر نیز روایی پرسشنامه‌ توسط استاد راهنما، استادمشاور و همچنین جهت تحکیم آن از اساتید و صاحبنظران در این حوزه مطالعاتی نظرخواهی شده است.

پایایی: از آنجا که ابزار گردآوری اطلاعات در طول زمان می‌باید ثبات و پایداری خود را حفظ کند و شرایط یکسان نتایج یکسانی را نشان دهد بررسی ضریب پایانی اهمیت می‌یابد. پایایی آزمون به دقت اندازه‌گیری و ثبات و پایایی آن مربوط میشود در واقع منظور از پایایی، رسیدن به نتایج یکسان در آزمونهای مکرر است (گال و همکاران، 1382: 991) بنابراین اعتبار روش تحقیق به دقت و توافق مربوط میشود.

در تحقیق حاضر برای محاسبه پایایی ابزار از ضریب آلفای کرنباخ جهت تعیین ضریب اعتبار استفاده گردید. به این منظور به کمک نرم‌افزار spss ضریب آلفای کرنباخ برای پرسشنامه برابر با 0.843 و برای گویه‌های مربوط به سوال اول تحقیق برابر با 0.766، گویه‌های مربوط به سوال دوم تحقیق برابر با 0.783و گویه‌های مربوط به سوال سوم تحقیق برابر با   0.802 محاسبه گردید.

تجزیه و تحلیل داده ها

در این پژوهش سه سوال مورد بررسی قرار گرفته است. پس از توصیف گویه‌های پرسشنامه، به تجزیه و تحلیل یافته های‌های حاصل از پرسشنامه در سطح استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS پرداخته شده است. در سطح استنباطی، با توجه به سوال‌های تحقیق از آزمون‌های خی دو و فریدمن استفاده شده است. لازم به توضیح است که کلیه ضرایب آماری در این پژوهش با توجه به دقتی که در کاهش معیارهای ایجاد کننده خطا صورت گرفته با اطمینان 95% و درسطح خطای 5% = α محاسبه شده است. 


مشارکت کنندگان

حجم جامعه

حجم نمونه

کارکنان فرمانداری

50

31

کارکنان شورای روابط عمومی

90

53

ارباب رجوع

116

70

مجموع

256

154


توزیع داده‌های پرسشنامه مربوط به سؤال اول:

آیا طرح‌های گرافیکی می‌تواند در ترغیب مخاطبان روابط عمومی موثر باشد؟

ردیف

گویه ها

میانگین

میانه

نما

انحراف معیار

کوچکترین

بزرگترین

1

ارتباطات گرافیکی چقدر در جذب مخاطبان روابط عمومی فرمانداری بهارستان نقش دارد؟

4.16

5

5

1.06

1

5

2

طرح‌های گرافیک به چه میزان به عنوان یک رسانه ارتباطی برای مخاطبان فرمانداری بهارستان مطرح می‌باشد؟

3.60

4

3

0.97

1

5

3

به چه میزان طراحی گرافیک می‌تواند در جهت شناسایی کیفیت خدمات فرمانداری بهارستان و برقراری ارتباط و همکاری با مخاطبین مثمر ثمر واقع گردد؟

4.08

4

5

0.95

1

5

4

به چه میزان تأثیرگذاری و ایجاد جذابیت، با استفاده از طراحی گرافیک برای مخاطبان فرمانداری مؤثر است؟

4.25

4

5

0.85

1

5

5

به چه میزان آشنایی کارشناسان روابط عمومی فرمانداری نسبت به قدرت نفوذ طراحی گرافیک در تأثیرگذاری بر مخاطبین مؤثر است؟

3.51

3

3

1.08

1

5

6

به چه میزان شیوه‌های اجرایی ارتباطات غیرکلامی می‌تواند در خدمات رسانی به مخاطبان فرمانداری مؤثر باشد؟

3.82

4

4

1.06

1

5

 با توجه به جدول فوق در خصوص توزیع داده‌های پرسشنامه مربوط به سوال اول تحقیق (آیا طرح‌های گرافیکی می‌تواند در ترغیب مخاطبان روابط عمومی موثر باشد؟)، نمره میانگین گویه 1 برابر با 4.16 و انحراف معیار آن برابر 1.06، میانگین گویه 2 برابر با 3.60 و انحراف معیار آن 0.97، میانگین گویه 3 برابر با 4.08 و انحراف معیار آن برابر 0.95، میانگین گویه 4 برابر 4.25 و انحراف معیار آن 0.85، میانگین گویه 5 برابر با 3.51 و انحراف معیار آن 1.08 و میانگین گویه 6 برابر با 3.82 با انحراف معیار 1.06 می‌باشند.

توزیع داده‌های پرسشنامه مربوط به سوال دوم

چه میزان نقش ارتباطات گرافیکی می‌تواند در تشویق مخاطبان روابط عمومی موثر باشد؟

ردیف

گویه ها

میانگین

میانه

نما

انحراف معیار

کوچکترین

بزرگترین

7

طراحی گرافیکی آثار تبلیغاتی فرمانداری چقدر در ماندگاری پیام بر ذهن مخاطب و ایجاد ارتباطات صحیح مؤثر است؟

4.16

4

5

0.97

1

5

8

آیا رسانه‌های ارتباطی می‌توانند نقش مؤثری در اطلاع رسانی و تسریع انجام امور مراجعان به فرمانداری بهارستان را داشته باشند؟

3.67

4

4

0.96

1

5

9

آیا کاربرد گرافیک تأثیری در افزایش سطح سلیقه و بینش مخاطبین فرمانداری در ارائه اطلاعات دارد؟

4.12

4

5

0.87

1

5

10

ارتباط تصویری در جهت تأثیرگذاری بر روی مخاطبین فرمانداری به چه میزان می‌باشد؟

4.22

4

5

0.88

1

5

11

به چه میزان می‌توان از حوزه‌ی روابط عمومی سازمان‌ها (فرمانداری) در جهت تبیین نگرش مثبت افکار عمومی در زمینه ارتباطات گرافیکی بهره برد؟

3.49

3

3

1.07

1

5

12

طرح‌های گرافیکی روابط عمومی فرمانداری بهارستان به چه میزان می‌تواند در تشویق مخاطبان روابط عمومی مؤثر باشد؟

4.19

4

5

0.95

1

5

با توجه به جدول فوق در خصوص توزیع داده‌های پرسشنامه مربوط به سوال دوم (چه میزان نقش ارتباطات گرافیکی می‌تواند در تشویق مخاطبان روابط عمومی موثر باشد؟)، نمره میانگین بعد گویه 7  برابر با 4.16 و انحراف معیار آن برابر 0.97، میانگین گویه 8 برابر با 3.67 و انحراف معیار آن 0.96، میانگین گویه 9 برابر با 4.12 و انحراف معیار آن برابر 0.87، میانگین گویه 10 برابر 4.22 و انحراف معیار آن 0.88، میانگین گویه 11 برابر با 3.49 و انحراف معیار آن 1.07 و میانگین گویه 12 برابر با 4.19 با انحراف معیار 0.95 می‌باشند.

توزیع داده‌های پرسشنامه مربوط به سوال سوم

نقش ارتباطات گرافیکی در اقناع پیام‌های روابط عمومی چقدر تأثیرگذار است؟

ردیف

گویه ها

میانگین

میانه

نما

انحراف معیار

کوچکترین

بزرگترین

13

به چه میزان ارتباطات گرافیکی در اقناع پیام‌های روابط عمومی فرمانداری بهارستان تأثیرگذار است؟

4.25

4

5

0.89

1

5

14

کارکردهای ارتباطات تصویری در انتقال پیام در جهت تحقق اهداف فرمانداری بهارستان چقدر می‌باشد؟

4.29

4

4

0.71

2

5

15

تعامل طراحان گرافیک و مدیران روابط عمومی در تولید آثار تأثیرگذار فرمانداری به چه میزان می‌باشد؟

4.21

4

4

0.81

1

5

16

به نظر شما تعامل ارتباطات تصویری و طراحی گرافیک در مقام یک رسانه به چه میزان می‌باشد؟

4.08

4

4

0.89

1

5

17

به نظر شما در جامعه نوین امروز، نیاز به ارتباطات و تبلیغات وسیع و فعالیت‌های انتشاراتی (بیش از گذشته) چقدر حائز اهمیت می‌باشد؟

3.73

4

4

1.08

1

5

18

به چه میزانی سازمان‌ها و روابط رسمی از طریق ارتباطات گرافیکی در پیام رسانی نقش ایفاء می‌کنند؟

4.09

4

5

0.93

1

5

19

به چه میزان می‌توان طراحی گرافیک را به عنوان یک رسانه مطرح کرد؟

3.93

4

4

1.02

1

5

20

به چه میزان می‌توان متقابلاً از تکنیک‌های روابط عمومی در جهت نگرش مثبت افکار عمومی در زمینه ارتباطات گرافیک بهره برد؟

4.00

4

5

1.00

1

5

21

به نظر شما به چه میزان استفاده از جذابیت‌های گرافیکی در موفقیت روابط عمومی فرمانداری بهارستان در انتقال پیام مؤثر است؟

3.77

4

4

1.09

1

5

با توجه به جدول فوق در خصوص توزیع داده‌های پرسشنامه مربوط به سوال سوم (نقش ارتباطات گرافیکی در اقناع پیام‌های روابط عمومی چقدر تأثیرگذار است؟)، نمره میانگین گویه 13 برابر با 4.25 و انحراف معیار آن برابر 0.89، میانگین گویه 14 برابر با 4.29 و انحراف معیار آن 0.71، میانگین گویه 15 برابر با 4.21 با انحراف معیار 0.81 و میانگین گویه 16 برابر با 4.08 و انحراف معیار 0.89، میانگین گویه 17 برابر با 3.73 وانحراف معیار آن 1.08، میانگین گویه 18 برابر با 4.09 و انحراف معیار آن 0.93، میانگین گویه 19برابر با 3.93 و انحراف معیار آن 1.02، میانگین گویه 20برابر با 4 با انحراف معیار 1 و میانگین گویه  21 برابر با 3.77 و انحراف معیار آن 1.09 می‌باشد.

آزمون سوالات تحقیق

سوال اول: آیا طرح‌های گرافیکی می‌تواند در ترغیب مخاطبان روابط عمومی موثر باشد؟

آزمون خی دو مربوط به سوال اول

ردیف

گویه ها

خیلی کم

کم

تا حدودی

زیاد

خیلی زیاد

خی دو

توضیحات

1

ارتباطات گرافیکی چقدر در جذب مخاطبان روابط عمومی فرمانداری بهارستان نقش دارد؟

4

12

16

44

77

117.62

تفاوت

2

طرح‌های گرافیک به چه میزان به عنوان یک رسانه ارتباطی برای مخاطبان فرمانداری بهارستان مطرح می‌باشد؟

2

16

55

49

32

63.86

تفاوت

3

به چه میزان طراحی گرافیک می‌تواند در جهت شناسایی کیفیت خدمات فرمانداری بهارستان و برقراری ارتباط و همکاری با مخاطبین مثمر ثمر واقع گردد؟

3

7

25

59

60

98.08

تفاوت

4

به چه میزان تأثیرگذاری و ایجاد جذابیت، با استفاده از طراحی گرافیک برای مخاطبان فرمانداری مؤثر است؟

3

3

15

65

68

141.19

تفاوت

5

به چه میزان آشنایی کارشناسان روابط عمومی فرمانداری نسبت به قدرت نفوذ طراحی گرافیک در تأثیرگذاری بر مخاطبین مؤثر است؟

8

12

63

36

35

63.47

تفاوت

6

به چه میزان شیوه‌های اجرایی ارتباطات غیرکلامی می‌تواند در خدمات رسانی به مخاطبان فرمانداری مؤثر باشد؟

5

13

34

54

48

59.31

تفاوت

با توجه به جدول فوق در خصوص آزمون خی دو گویه‌های  مربوط به سوال اول (آیا طرح‌های گرافیکی می‌تواند در ترغیب مخاطبان روابط عمومی موثر باشد؟)، نمره مقدار خی دو گویه 1 برابر با 117.62 و بیشترین فراوانی آن خیلی زیاد، مقدار خی دو گویه 2 برابر با 63.86 و بیشترین فراوانی آن تا حدودی، مقدار خی دو گویه 3 برابر با 98.08 و بیشترین فراوانی آن خیلی زیاد، مقدار خی دو گویه 4 برابر 141.19 و بیشترین فراوانی آن خیلی زیاد، مقدار خی دو گویه 5 برابر با 63.47 و بیشترین فراوانی آن  تا حدودی و مقدار خی دو گویه 6 برابر با 59.31 با بیشترین فراوانی آن زیاد می‌باشد، این مقدار خی دو برای تمامی گویه‌های فوق در سطح ( 0.05p= ) معنادار می‌باشد بعبارت دیگر میان پاسخ‌های هر گویه اختلاف معناداری وجود دارد و می‌توان گفت طرح‌های گرافیکی می‌تواند در ترغیب مخاطبان روابط عمومی موثر باشد.

آزمون فریدمن مربوط به سوال اول

ردیف

گویه ها

میانگین رتبه

1

ارتباطات گرافیکی چقدر در جذب مخاطبان روابط عمومی فرمانداری بهارستان نقش دارد؟

4.03

2

طرح‌های گرافیک به چه میزان به عنوان یک رسانه ارتباطی برای مخاطبان فرمانداری بهارستان مطرح می‌باشد؟

2.90

3

به چه میزان طراحی گرافیک می‌تواند در جهت شناسایی کیفیت خدمات فرمانداری بهارستان و برقراری ارتباط و همکاری با مخاطبین مثمر ثمر واقع گردد؟

3.81

4

به چه میزان تأثیرگذاری و ایجاد جذابیت، با استفاده از طراحی گرافیک برای مخاطبان فرمانداری مؤثر است؟

4.11

5

به چه میزان آشنایی کارشناسان روابط عمومی فرمانداری نسبت به قدرت نفوذ طراحی گرافیک در تأثیرگذاری بر مخاطبین مؤثر است؟

2.75

6

به چه میزان شیوه‌های اجرایی ارتباطات غیرکلامی می‌تواند در خدمات رسانی به مخاطبان فرمانداری مؤثر باشد؟

3.40

0.000   sig=                                                                                                          93.869 X2=

با توجه به جدول فوق در خصوص اولویت بندی گویه‌های مربوط به اینکه آیا طرح‌های گرافیکی می‌تواند در ترغیب مخاطبان روابط عمومی موثر باشد؟ مقدار خی دو (93.869 X2= ) در سطح( 0.05p= ) با درجه آزادی 154 معنادار می‌باشد و می‌توان گفت بین گویه‌های فوق اختلاف معناداری وجود دارد بطوریکه گویه 4 (تأثیرگذاری و ایجاد جذابیت، با استفاده از طراحی گرافیک) بالاترین اولویت و گویه‌های 1 و 3 و 6 و 2 و 5 به ترتیب  اولویت‌های بعدی را بدست آورده اند، به عبارت دیگر می‌توان گفت طرح‌های گرافیکی می‌تواند در ترغیب مخاطبان روابط عمومی موثر باشد. 

سوال دوم: چه میزان نقش ارتباطات گرافیکی می‌تواند در تشویق مخاطبان روابط عمومی موثر باشد؟

آزمون خی دو مربوط به سوال دوم

ردیف

گویه ها

خیلی کم

کم

تا حدودی

زیاد

خیلی زیاد

خی دو

توضیحات

7

طراحی گرافیکی آثار تبلیغاتی فرمانداری چقدر در ماندگاری پیام بر ذهن مخاطب و ایجاد ارتباطات صحیح مؤثر است؟

3

8

19

54

69

112.07

تفاوت

8

آیا رسانه‌های ارتباطی می‌توانند نقش مؤثری در اطلاع رسانی و تسریع انجام امور مراجعان به فرمانداری بهارستان را داشته باشند؟

2

15

47

57

32

66.31

تفاوت

9

آیا کاربرد گرافیک تأثیری در افزایش سطح سلیقه و بینش مخاطبین فرمانداری در ارائه اطلاعات دارد؟

0

8

26

59

61

103.86

تفاوت

10

ارتباط تصویری در جهت تأثیرگذاری بر روی مخاطبین فرمانداری به چه میزان می‌باشد؟

2

3

25

53

70

119.78

تفاوت

11

به چه میزان می‌توان از حوزه‌ی روابط عمومی سازمان‌ها (فرمانداری) در جهت تبیین نگرش مثبت افکار عمومی در زمینه ارتباطات گرافیکی بهره برد؟

6

19

54

42

32

46.38

تفاوت

12

طرح‌های گرافیکی روابط عمومی فرمانداری بهارستان به چه میزان می‌تواند در تشویق مخاطبان روابط عمومی مؤثر باشد؟

3

8

16

56

71

122.17

تفاوت

با توجه به جدول فوق در خصوص آزمون خی دو گویه‌های  مربوط به سوال دوم (چه میزان نقش ارتباطات گرافیکی می‌تواند در تشویق مخاطبان روابط عمومی موثر باشد؟)، نمره مقدار خی دو گویه 7 برابر با 112.07 و بیشترین فراوانی آن خیلی زیاد، مقدار خی دو گویه 8 برابر با 66.31 و بیشترین فراوانی آن زیاد، مقدار خی دو گویه 9 برابر با 103.86 و بیشترین فراوانی آن خیلی زیاد، مقدار خی دو گویه 10 برابر 119.78 و بیشترین فراوانی آن خیلی زیاد، مقدار خی دو گویه 11 برابر با 46.38 و بیشترین فراوانی آن تا حدودی و مقدار خی دو گویه 12 برابر با 122.17 با بیشترین فراوانی خیلی زیاد می‌باشند. این مقدار خی دو برای تمامی گویه‌های فوق در سطح ( 0.05p= ) و درجه آزادی 154 معنادار می‌باشد بعبارت دیگر میان پاسخ‌های هر گویه اختلاف معناداری وجود دارد و می‌توان گفت طرح‌های گرافیکی روابط عمومی فرمانداری بهارستان می‌تواند در تشویق مخاطبان روابط عمومی مؤثر باشد.

آزمون فریدمن مربوط به سوال دوم

ردیف

گویه ها

میانگین رتبه

7

طراحی گرافیکی آثار تبلیغاتی فرمانداری چقدر در ماندگاری پیام بر ذهن مخاطب و ایجاد ارتباطات صحیح مؤثر است؟

3.83

8

آیا رسانه‌های ارتباطی می‌توانند نقش مؤثری در اطلاع رسانی و تسریع انجام امور مراجعان به فرمانداری بهارستان را داشته باشند؟

2.87

9

آیا کاربرد گرافیک تأثیری در افزایش سطح سلیقه و بینش مخاطبین فرمانداری در ارائه اطلاعات دارد؟

3.78

10

ارتباط تصویری در جهت تأثیرگذاری بر روی مخاطبین فرمانداری به چه میزان می‌باشد؟

3.88

11

به چه میزان می‌توان از حوزه‌ی روابط عمومی سازمان‌ها (فرمانداری) در جهت تبیین نگرش مثبت افکار عمومی در زمینه ارتباطات گرافیکی بهره برد؟

2.70

12

طرح‌های گرافیکی روابط عمومی فرمانداری بهارستان به چه میزان می‌تواند در تشویق مخاطبان روابط عمومی مؤثر باشد؟

3.94

0.000   sig=                                                                                                          91.029 X2=

با توجه به جدول فوق در خصوص اولویت بندی گویه‌های سوال دوم در خصوص اینکه چه میزان نقش ارتباطات گرافیکی می‌تواند در تشویق مخاطبان روابط عمومی موثر باشد؟ مقدار خی دو (91.029 X2= ) در سطح (0.05p= ) معنادار می‌باشد و می‌توان گفت بین گویه‌های فوق اختلاف معناداری وجود دارد بطوریکه گویه  12 (طرح‌های گرافیکی روابط عمومی فرمانداری بهارستان به چه میزان می‌تواند در تشویق مخاطبان روابط عمومی مؤثر باشد؟) بالاترین اولویت و سایر گویه ها  اولویت‌های بعدی را بدست آورده اند، به عبارت دیگر می‌توان گفت طرح‌های گرافیکی روابط عمومی فرمانداری بهارستان می‌تواند در تشویق مخاطبان روابط عمومی مؤثر باشد. 

سوال سوم: نقش ارتباطات گرافیکی در اقناع پیام‌های روابط عمومی چقدر تأثیرگذار است؟

آزمون خی دو مربوط به سوال سوم

ردیف

گویه ها

خیلی کم

کم

تا حدودی

زیاد

خیلی زیاد

خی دو

توضیحات

13

به چه میزان ارتباطات گرافیکی در اقناع پیام‌های روابط عمومی فرمانداری بهارستان تأثیرگذار است؟

2

6

16

57

72

132.26

تفاوت

14

کارکردهای ارتباطات تصویری در انتقال پیام در جهت تحقق اهداف فرمانداری بهارستان چقدر می‌باشد؟

0

3

14

72

65

158.14

تفاوت

15

تعامل طراحان گرافیک و مدیران روابط عمومی در تولید آثار تأثیرگذار فرمانداری به چه میزان می‌باشد؟

1

5

16

69

61

136.29

تفاوت

16

به نظر شما تعامل ارتباطات تصویری و طراحی گرافیک در مقام یک رسانه به چه میزان می‌باشد؟

3

5

20

68

51

113.51

تفاوت

17

به نظر شما در جامعه نوین امروز، نیاز به ارتباطات و تبلیغات وسیع و فعالیت‌های انتشاراتی (بیش از گذشته) چقدر حائز اهمیت می‌باشد؟

6

18

25

64

38

65.06

تفاوت

18

به چه میزانی سازمان‌ها و روابط رسمی از طریق ارتباطات گرافیکی در پیام رسانی نقش ایفاء می‌کنند؟

2

8

24

59

60

99.45

تفاوت

19

به چه میزان می‌توان طراحی گرافیک را به عنوان یک رسانه مطرح کرد؟

5

7

34

54

53

74.29

تفاوت

20

به چه میزان می‌توان متقابلاً از تکنیک‌های روابط عمومی در جهت نگرش مثبت افکار عمومی در زمینه ارتباطات گرافیک بهره برد؟

1

14

28

51

59

77.82

تفاوت

21

به نظر شما به چه میزان استفاده از جذابیت‌های گرافیکی در موفقیت روابط عمومی فرمانداری بهارستان در انتقال پیام مؤثر است؟

5

15

36

48

47

49.63

تفاوت

با توجه به جدول فوق در خصوص آزمون خی دو گویه‌های  مربوط به سوال سوم (نقش ارتباطات گرافیکی در اقناع پیام‌های روابط عمومی چقدر تأثیرگذار است؟)، نمره مقدار خی دو گویه 13 برابر با 132.26 و بیشترین فراوانی آن خیلی زیاد، مقدار خی دو گویه 14 برابر با 158.14 و بیشترین فراوانی آن زیاد، مقدار خی دو گویه  15 برابر با 136.29 با بیشترین فراوانی زیاد و مقدار خی دو گویه 16 برابر با 113.51 و بیشترین فراوانی زیاد، گویه 17 برابر با 65.06 وبیشترین فراوانی آن زیاد، مقدار خی دو گویه  18 برابر با 99.45 و بیشترین فراوانی آن خیلی زیاد، مقدار خی دو گویه  19 برابر با 74.29 و بیشترین فراوانی آن زیاد، مقدار خی دو گویه  20 برابر با 77.82 با بیشترین فراوانی خیلی زیاد و مقدار خی دو گویه 21 برابر با 49.63 و بیشترین فراوانی آن زیاد می‌باشد. این مقدار خی دو برای تمامی گویه‌های فوق در سطح ( 0.05p= ) و درجه آزادی 154 معنادار می‌باشد بعبارت دیگر میان پاسخ‌های هر گویه اختلاف معناداری وجود دارد و می‌توان گفت ارتباطات گرافیکی در اقناع پیام‌های روابط عمومی بطور معناداری تأثیرگذار است.

آزمون فریدمن مربوط به سوال سوم

ردیف

گویه ها

میانگین رتبه

13

به چه میزان ارتباطات گرافیکی در اقناع پیام‌های روابط عمومی فرمانداری بهارستان تأثیرگذار است؟

5.62

14

کارکردهای ارتباطات تصویری در انتقال پیام در جهت تحقق اهداف فرمانداری بهارستان چقدر می‌باشد؟

5.56

15

تعامل طراحان گرافیک و مدیران روابط عمومی در تولید آثار تأثیرگذار فرمانداری به چه میزان می‌باشد؟

5.27

16

به نظر شما تعامل ارتباطات تصویری و طراحی گرافیک در مقام یک رسانه به چه میزان می‌باشد؟

5.07

17

به نظر شما در جامعه نوین امروز، نیاز به ارتباطات و تبلیغات وسیع و فعالیت‌های انتشاراتی (بیش از گذشته) چقدر حائز اهمیت می‌باشد؟

4.15

18

به چه میزانی سازمان‌ها و روابط رسمی از طریق ارتباطات گرافیکی در پیام رسانی نقش ایفاء می‌کنند؟

5.06

19

به چه میزان می‌توان طراحی گرافیک را به عنوان یک رسانه مطرح کرد؟

4.89

20

به چه میزان می‌توان متقابلاً از تکنیک‌های روابط عمومی در جهت نگرش مثبت افکار عمومی در زمینه ارتباطات گرافیک بهره برد؟

4.95

21

به نظر شما به چه میزان استفاده از جذابیت‌های گرافیکی در موفقیت روابط عمومی فرمانداری بهارستان در انتقال پیام مؤثر است؟

4.43

0.000   sig=                                                                                                                        48.457 X2=

با توجه به جدول فوق در خصوص اولویت بندی گویه‌های مربوط به اینکه نقش ارتباطات گرافیکی در اقناع پیام‌های روابط عمومی چقدر تأثیرگذار است؟ مقدار خی دو    (48.457 X2= ) در سطح( 0.05p= ) معنادار می‌باشد و می‌توان گفت بین گویه‌های اختلاف معناداری وجود دارد بطوریکه گویه 13 (تاثیر ارتباطات گرافیکی در اقناع پیام‌های روابط عمومی فرمانداری بهارستان ) بالاترین اولویت و سایر گویه ها به ترتیب  اولویت‌های بعدی را بدست آورده اند، به عبارت دیگر می‌توان گفت ارتباطات گرافیکی در اقناع پیام‌های روابط عمومی بطور معناداری تأثیرگذار است.نتیجه گیری

این پژوهش با هدف شناخت نقش ارتباطات گرافیکی در انتقال پیام و جذب آن توسط مخاطبان روابط عمومی فرمانداری شهرستان بهارستان انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که ارتباطات گرافیکی در انتقال پیام و جذب آن توسط مخاطبان  نقش موثرتری دارد. جذابیت، یکی از ابزارهای رسانه‌ها برای تأثیرگذاری است. به طوری که همه رسانه ها در تلاش هستند تا با ایجاد جذابیت بر رقبای خودشان غلبه کنند. اما نکته مهم این است که شیوه ایجاد جذابیت، گویای هویت و شناسنامه یک رسانه است. گرافیک تصویری ابزاری مهم برای ایجاد ذهنیت های معین در افراد و گروهها و محیا ساختن شرایط برای رسیدن به اهدافی مشخص است و کاربرد آن به عنوان وسیله ای تکمیلی برای تبلیغات حائز اهمیت است. گرافیک تصویری دارای امتیازات بسیاری است، بدلیل آنکه هرگونه تغییر در تولید را سریعاً می توان در آن منعکس کرد.

همراهی ارتباط تصویری با کلام و عبارات گویشی نه تنها ضامن ماندگاری پیام در محیط می‌گردد بلکه دامنه تاثیر گذاری پیام را افزایش داده، موجب بهره‌وری سازمانی در مدیریت سازمانی می‌گردد. کارکرد گرافیک (ارتباطات گرافیکی) در روابط عمومی‌ها در ابعاد متعددی جلوه‌گر می‌شود که از مهم‌ترین آن موارد می‌توان به نشانه‌سازی برای نام و عنوان سازمان، پیکتوگرام تصویری و به طور کلی طراحی و اجرای یونیفرم سازمان در عالی‌ترین ابعاد خود توسط ارتباطات تصویری شکل خواهد گرفت. ضمنا استفاده از ارتباطات گرافیکی در قالب گرافیک خبری و اطلاع رسان می‌تواند با ایجاد جذابیت‌های تصویری، اطلاعات و اخبار و موارد تبلیغاتی منتشر شده از سوی روابط عمومی ها را برای مخاطبان جذابتر کند.

در حال حاضر ارتباطات گرافیکی‌های به جزئی جدایی‌ناپذیر از راهبرد روابط‌عمومی‌ها تبدیل شده و عمده آنها در انجام وظایف روابط عمومی، بخشی را به این نوع ارتباط اختصاص داده‌اند، بخشی که در حوزه‌های اطلاع‌رسانی، آموزش، تبلیغ، انتشار نتایج نظرسنجی و...، روابط‌عمومی‌ها و سازمان‌ها را یاری می‌رساند.

امروزه طرح‌های گرافیکی به جای بیانیه‌های مطبوعاتی و اخبار طولانی و نوشتاری قدیمی ایفای نقش کرده و به رسانه‌ای آرمانی برای جلب توجه رسانه‌ها و نیز کاربران و مخاطبان آنها تبدیل شده‌اند، به ویژه هنگامی که ایده‌ای پیچیده یا مبتنی بر آمار و ارتباطات مطرح می‌شود، این نوع گرافیک می‌تواند تأثیر بهتری برای نشر این نوع گرافیک داشته باشد. همچنین با وجود اینترنت و جدی شدن مباحث روش‌های درک اطلاعات آنلاین توسط کاربران، این نوع کاربران با توجه به عدم علاقه‌مندی به قطعات طولانی محتوای نوشتاری در چنین فضاهایی، بیش از پیش به سمت مطالب دیداری جذب می‌شوند.

در این شرایط سازمان‌هایی که بتوانند از ابزار و امکانات در دسترس خود همانند طراحی و توسعه خدمات جدید، تجدید ساختار و ارایه خدمات با کیفیت و همچنین تبلیغات و روابط عمومی  موثر به درستی استفاده کنند می‌توانند بر این چالش‌ها فائق آمده و بقای مداوم خود را تضمین کنند. در این راستا در نگاهی آینده‌نگرانه به ارتباطات گرافیکی باید گفت از آن روی که جهان آینده، جهان بصری است، این نوع ارتباطات بیش از گذشته جای خود را در بین روابط‌عمومی‌ها باز کرده و در کنار ایفای وظایف در این حوزه اعم از ارائه انواع اطلاعات مفید و مرتبط (با امکان بالای به اشتراک‌گذاری داوطلبانه از سوی کاربران)، به نمایش گذاشتن تخصص و ارتقای جایگاه اعتبار و...، بیش از پیش به بخشی از ارتباطات گرافیکی روابط عمومی تبدیل می‌شود. اگرچه متخصصان روابط‌عمومی از مزایای ارتباطات گرافیکی آگاهی دارند و از آن بهره زیادی می‌برند، ولی درک برنامه‌های طراحی گرافیک و ارائه آن به کاربران و مخاطبان، کار دشواری به نظر می‌آید، متخصصان روابط عمومی باید به خوبی با ارتباطاتی که در تصاویر وجود دارد آشنا باشد و درباره رابطه بین عکس، فیلم، پوستر و خط در یک اثر هنری بتواند توضیح دهد. روابط عمومی‌ها که اغلب در زمینه طراحی و تولید یک کاتالوگ و پوستر برای مجموعه خود فعال هستند، باید رنگ و فرم را هم بشناسند.

محدودیت های تحقیق

جامعه آماری پژوهش حاضر محدود به فرمانداری بهارستان، مسئولین روابط عمومی‌های ادارات شهرستان بهارستان و مخاطبان فرمانداری بهارستان می‌باشد مسلماً بین مناطق مختلف تفاوت‌هایی وجود دارد لذا تعمیم نتایج به دیگر جوامع با محدودیت روبرو می‌باشد.

با توجه به تغییرات سریع، پی در پی و پیشرفت ها در سطح جامعه، ارزش ها و فرهنگ جامعه سریع دچار تغییرات زیادی می‌شود که این استفاده از نتایج تحقیق را در سال‌های آینده دچار محدودیت می‌کند.

امتناع ورزیدن بعضی از پاسخگویان از پر کردن پرسشنامه‌ها.

چون این تحقیق با توجه به خاستگاه آکادمیک و دانش پژوهشی محقق طراحی شده، از این رو ‌می‌بایست برای بهره گیری از نتایج این تحقیق، نتایج حاصله را در کنار سایر نتایج قرار داد تا راهکار عملی و علمی‌بهتری برای گمانه زنی در باب نقش گرافیک در روابط عمومی ارائه داد.

کمبود منابع جامع در خصوص تاثیر ارتباطات گرافیکی بر روابط عمومی.

پیشنهادها

پیشنهادهای کاربردی

با توجه به اهمیت  و نقش گرافیک در حوزه روابط عمومی، توصیه می‌شود در حوزه اطلاع‌رسانی و خبری جهت جذب و تاثیرگذاری بر مخاطبان از ارتباطات گرافیکی استفاده شود.

ارتباطات گرافیکی در سایت سازمانها، نشریات داخلی، بروشورها و کاتالوگها، در ارائه تاریخچه و معرفی سازمان در راستای اقناع روابط عمومی مورد استفاده قرار گیرد.

از ارتباطات گرافیکی جهت ارائه اطلاعات عملکردی و مقایسه ای و ارائه چارت و روابط سازمانی در خصوص تشویق و تاثیرگذاری بر مخاطب استفاده گردد.

روابط عمومی ها با توجه به تاثیر گذار بودن ارتباطات گرافیکی در سازمان ها، برای افزایش حضور در رسانه ها و پاسخگو بودن در برابر آنها (به ویژه در شرایط بحران) هر چه بیشتر از گرافیک و تصویر استفاده نمایند.

با توجه به نقش گرافیک در حوزه روابط عمومی، برای مدیران و دست اندرکاران روابط عمومی کلاس‌های آموزشی بصورت تئوری و عملی در خصوص ارتباطات گرافیکی برگذار گردد.

رسانه های داخلی در میدان رقابت با رسانه های خارجی در صورتی می‌توانند موفق باشند که بتوانند مخاطب را به سوی خود جذب نمایند یکی از ابزار جذب مخاطب نیز صحیح و به موقع از ارتباطات گرافیکی است.

پیشنهادهای پژوهشی

محققان بعدی نتایج تحقیق حاضر را با تحقیقات مشابه در سطحی وسیع تر از  فرمانداری بهارستان مقایسه نمایند.

با توجه به تغییرات سریع، پی در پی و پیشرفت‌ها در سطح جامعه، ارزش ها و فرهنگ شاخص‌های تاثیر گذار در عرصه ارتباطات تصویری به روز رسانی شوند.

به منظور بررسی سهم هر یک از عوامل گرافیکی در جذب مخاطب،  در پژوهش‌های بعدی عوامل گرافیکی با هم مقایسه گردد.

منابع و ماخذ:

فارسی:

  1. اسکندری‌، محمود (1383)، افکار عمومی‌، روابط عمومی و ارتباط‌، تهران؛ انتشارات راه و دانایی.
  2. افشار مهاجر، کامران(1385). گرافیک مطبوعاتی، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت)، چ ششم.
  3. اورت ام.راجرز، اف. فلوید شومیکر(1369)رسانش نو‏آوری‏ها ـ رهیافتی میان فرهنگی. ترجمه عزت اله کرمی و ابوطالب فنایی. شیراز: نشر دانشگاه شیراز.
  4. برکو، ری(1378). مدیریت ارتباطات: فردی و عمومی. ترجمه سید محمد اعرابی و داود ایزدی. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
  5. حسینی، سیدرضا(1388)، شناخت هنر گرافیک، ویرایش اردشیر بروجنی، تهران، انتشارات مارلیک.
  6. دادگران،سید محمد(1392)، مبانی ارتباط جمعی؛ تهران، نشر فیروزه.
  7. دانش، فرشید و زاهدی، راضیه و رشیدی، ورا و صادقیان، ناصر(1391). تحلیلی بر مفاهیم پذیرش و اشاعه نوآوری جهت ارائه مدلی مفهومی برای پذیرش و اشاعه اطلاعات. فصلنامه علمی پژوهشی پزوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران. شماره شش، دوره دوم.
  8. داورپناه، محمدرضا( 1386 ). ارتباط علمی: نیاز اطلاعاتی و رفتار اطلاع یابی. تهران: دبیزش؛ چاپار.
  9. دستور نیکو‌،‌فاطمه (1382)، نگاهی به تحقیق و پژوهش در تبلیغات و روابط‏عمومی‏. نشریه‏هنر هشتم شمارة‌3.

10. دفلوئر،ملوین واورت ای دنیس(1387)، شناخت ارتباط جمعی،ترجمه سیروس مرادی، ناصر باهنر،تهران،نشر دانشکده صدا و سیما

11. رضوانی گیل کلایی، غفار (1387)‌، مدیریت روابط عمومی و رفتارهای ارتباطی، تهران، انتشارات گوهر دانش‌.

12. ساروخانی، باقر(1383)؛ اندیشه‌های بنیادین علم ارتباطات، تهران، خجسته.

13. سلطانی فر، محمد(1391)، طراحی مدل ارزشیابی عملکرد روابط عمومی موسسات اقتصادی – تجاری‌، پایانامه مقطع دکتری تخصصی،دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.

14. سورین، ورنر جی و تانکارد، جیمز دبلیو(1384)؛ نظریه‌های ارتباطات، ترجمه علیرضا دهقان. تهران. انتشارات دانشگاه تهران.

15. شِرّت، ایون (۱۳۹۲)فلسفه علوم اجتماعی قاره‌ای:هرمنوتیک، تبارشناسی و نظریه انتقادی، ترجمه هادی جلیلی، تهران: نشر نی

16. شُکرخواه‌، یونس (1375)، گرافیک 1ـ مجموعه مقالات و سخنرانی‌های اولین گردهمایی پژوهش گرافیک ایران،  موزه هنرهای معاصر.

17. شُکرخواه‌، یونس. (1379)، چند نکته درباره گرافیک خبری، نشریه جهت اطلاع (خبرنامه انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران)، شماره 12.

18. فرهنگی، علی اکبر(1390)،  ارتباط شناسی،تهران، انتشارات رسا، چ هجدهم.

19. فقید‌، محمد علی (1384)، اثربخشی در ارتباطات و روابط عمومی،تهران؛ انتشارات نشر شاهد.

20. فوکو، میشل (۱۳۹۲)دیرینه‌شناسی دانش، ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، تهران: نشر نی

21. لیتل جان، استیفن(1384)؛ نظریه‌های ارتباطات، مرتضی نوربخش و اکبر میر حسینی، تهران، جنگل.

22. محسنیان راد‌، مهدی (1387)،‌فنون روابط‏عمومی‏؛ اثرات زیانبار تبلیغات بدون روابط‏عمومی‏تهران‌، دفتر تبلیغاتی و اطلاع رسانی.

23. محسنیان راد‌،مهدی؛ قدیمی، اسماعیل(1388) آسیب شناسی روابط عمومی در ایران؛ فصلنامه علوم اجتماعی؛شماره 47؛صص 75ـ125

24. محسنیان راد، مهدی(1390)،  ارتباط شناسی،تهران، انتشارات سروش، چ یازدهم.

25. محمدیان، محمود(1390)، مدیریت تبلیغات، تهران، انتشارات حروفیه، چ پنجم.

26. معتمدنژاد، کاظم؛(1385) وسایل ارتباط جمعی، تهران،تهران، نشر دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ پنجم، جلد اول

27. مهدی‌زاده، محمد (۱۳۸۹)نظریه‌های رسانه:اندیشه‌های رایج و دیدگاه‌های انتقادی، تهران: نشر همشهری


لاتین:

28. Berlo, David, The process of Communication, Michigan State University, New York: Rinehart and Winston, 1960 ,p 173.

29. Cairo, Alberto  ( 2005a) Sailing to the Future Infographics in the Internet era ( 1.0 ), Chapel Hill: University of North Carolina ,

30. Cairo, Alberto  ( 2005b).The future is now, Design journal, No. 97.

31. Cairo, Alberto ( 2006 ).  What should you show in graphic?, Design Journal , NO. 99.

32. Carbonell, C. ( 2008 ). ‘Convergence Culture: Where Old And New Media Collide’, The Journal Of Popular Culture, Vol. 40 , No. 731ـ733.

33. Chumpitaz, Luis ( 2009 ).  Information Graphic, for Infographics world summit 17 , Spain, SNDE

34. Danil Lerner, The Passing of Traditional Society: Modernizing the Middle East, New York: Free Press. 1958.

35. Grandos Lopez, Samuel ( 2008 ). “L’ infografica Come Strumento Della Comunicazione Sociale”, Italy, AM, the University of Málaga & the Politecnico di Milano .

36. Harold Lasswell, “The Communication: A Sociological Perspective, Second Edition, New York: Random House. 1975.

37. L. Brysonal(ed.), The Communication of Ideas, New York: Harper, 1948.

38. Meenaghan, Tony ( 1995 ),"The role of advertising in brand image development", Journal of Product & Brand. Journal of Product & Brand Management, Vol. 18 Issue: 5 , 406 421.

39. Mittal, B. ( 1999 ). The advertising of services: Meeting the challenge of intangibility. Journal of Service Research, 2 ( 1 ), 98ـ116.

40. Newcomb, T. M. 1953 .An Approach to the Study of Communication Acts, Psychological Review, No. 60 , 393-404.

41. Osinga, E. C., Leeflang, P. S. H., Srinivasan, S., & Wieringa, J. E. ( 2011 ). Why do firms invest in consumer advertising with limited sales response? A shareholder perspective. Journal of Marketing, 75 ( 1 ), 109−124.

42. Paxson , P. ( 2010 ) Mass Communication and Media Studies: An Introduction. New York: Continuum .

43. Rajamanickam, Venkatesh ,  ( 2005 ). Infographics Seminar Handout,  Bombay, Industrial design center Indian institute of technology .

44. Sriram, S., and M. Kalwani. 2007 . “Optimal Advertising and Promotion Budgets in Dynamic Markets with Brand Equity as a Mediating Variable.” Management Science 53 ( 1 ): 46 60.

45. Talbot, M. ( 2009 ). Media Discourse: Representation And Interaction, Chippenham: Edinburgh University Press .

46. Webster, New International Dictionary of the English Language, Massachusteths: G. and C. Merriam Co, 1971.

زمان انتشار: 1395/02/01 به نقل از نسخه چاپی
ارسال خبر

پی نوشت :

ثبت ديدگاه


آدرس ايميل شما منتشر نمی شود.

اعداد بالا را وارد نمایید*

ديدگاه‌ها 0 ديدگاه


آخرین مطالب
   
گشت ارشاد ، ٢٠ میلیاردی شدنش را مدیون جسارت سعید سهیلی و تیمش است . زیرا این گروه هر حاشی...
1396/04/06

   
سایت کاوشگران روابط عمومی فعلا به طور آزمایشی فقط در کانال کاوشگران در تلگرام به روز رسانی...
1396/04/04

   
موسس تلگرام ادعا می کند مقامات دولتی ایالات متحده آمریکا سعی کرده اند به او و کارمندانش رش...
1396/04/04

   
بسیاری از مذاکرات تلفنی تنها به این دلیل مهم به نتیجه نمی رسند که پیگیری های آتی برای مذاک...
1396/04/04

   
تولید محتوای خلاق یک مزیت رقابتی در عصر دیجیتال است. با توجه به عکس محور بودن اینستاگرام ا...
1396/04/04

   
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بورس و اوراق بهادار از برگزاری نخستین جشنواره "بو...
1396/04/04

   
استفاده از ربات تلگرام و تکنولوژی هوش مصنوعی واقعیت غیر قابل انکار کسب و کارهای امروزی است...
1396/04/03

   
جالب است بدانید که مشتریان هنگام تصمیم‌گیری برای انتخاب یک برند یا محصول، درک و دید کاملی ...
1396/04/03

   
تعداد کاربران ماهانه یوتیوب به 5/ 1 میلیارد کاربر رسید.
1396/04/03

   
شماره 30 و31 مدیریت رسانه با موضوع انتخابات به مدیر مسئولی مهدی قمصریان وسردبیری قاسم صفا...
1396/04/03